پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی

مطالب دیگر:
🔥نگرش دوباره ی جهان به گیاهان دارویی ، گیاه شناسی و بررسی گیاهان درمانی🔥آشنایی با انواع علفهای هرز ، کنترل و مدیریت گیاهان هرز و استفاده از علفکش🔥اشتغال و کارآفرینی در تاکسی تلفنی کوشا سیر خراسان🔥تاریخچه و علت حجاب ، حدود و فلسفه پوشش ، فتواها و احکام حجاب🔥متن کامل قرآن کریم ( عربی )🔥آشنایی با قسمت های مختلف مغز و نخاع و تشریح چشم🔥آشنایی با تاریخچه فرش و قالیبافی در تاریخ ایران🔥طراحی پستهای فشار قوی و اثر رطوبت خاک و اثر قطر الکترود زمین🔥قتل ، تجاوز ، فرزندکشی و همسرکشی در ایران🔥استانداردهای قوطی کنسرو ، فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی🔥فرآوری و برداشت سیب و ویژگی های آب سیب🔥پیشینه و ویژگی های استان قزوین و آشنایی با مسجد جامع قزوین🔥ساخت مدرسه دوزبانه ( انگلیسی و فارسی ) ، اهداف طرح و نقشه ی ساختمان مدرسه🔥تشریح عملیات اچ3 ، طرح و نتایج عملیات اچ3🔥مشروطه ، علل ظهور وسقوط رضاخان و کشف حجاب🔥آشنایی با عالم ذر ، عالم ذر از نگاه آیات و روایات🔥آشنایی با ساختار و ویژگی های عضلات بدن🔥علل تخریب و فرسودگی سازه های بتونی و علل تخریب سازه ها در زلزله بم🔥عدد طلایی ، نسبت طلایی و استفاده آن در زیست ، معماری و هنر🔥فرآيند ته نشینی در تصفیه آب ، زلال سازي وحوضهاي زلال ساز
پروژه درسی کارشناسی ارشد Reed Solomon,تهیه کننده جعفر عالی نژاد,استاد دکتر صفایی,درس معماری ذخیره سازی,مقاله اصلی A Tutorial on ReedSolomon Coding for FaultTolerance in RAIDlike Systems|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی

سورس کامل تحقیق : Reed Solomon

تهیه کننده: جعفر عالی نژاد

استاد: دکتر صفایی

درس : معماری ذخیره سازی مقطع کارشناسی ارشد

A Tutorial on Reed-Solomon Coding for Fault-Tolerance in RAID-like Systems


#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <sys/time.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#define prim_poly_16 0210013

typedef unsigned short unit;

typedef struct {

int *condensed_matrix;

int *row_identities;

} Condensed_Matrix;

extern void gf_modar_setup();

extern int gf_single_multiply(int a int b);

extern int gf_single_divide(int a int b);

extern void gf_fprint_matrix(FILE *f int *m int rows int cols);

extern void gf_fast_add_parity(void *to_add void *to_modify int size);

extern void gf_add_parity(void *to_add void *to_modify int size);

extern void gf_mult_region(void *region int size int factor);

extern int gf_log(int value);

extern int *gf_make_vandermonde(int rows int cols);

extern int *gf_make_dispersal_matrix(int rows int cols);

extern Condensed_Matrix *gf_condense_dispersal_matrix(

int *disp

int *existing_rows

int rows

int cols);

extern int *gf_invert_matrix(int *mat int rows);

extern int *gf_matrix_multiply(int *a int *b int rows);

extern void gf_write_matrix(FILE *f int *a int rows int cols);

extern int *gf_read_matrix(FILE *f int *rows int *cols);

static int gf_already_setup = 0;

static int Modar_w = 16;

static int Modar_nw = 65536;

static int Modar_nwm1 = 65535;

static int Modar_poly = prim_poly_16;

static int *B_TO_J;

static int *J_TO_B;

static int Modar_M;

static int Modar_N;

static int Modar_Iam;

int gf_single_multiply(int xxx int yyy)

{