پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

پرژه زیف حل به زبان متلب,پروژه شبیه سازی یک مرکز سرور تک سرویس دهنده,برنامه شبیه سازی بانک با استفاده از صف حل به زبان C,شبیه سازی و برنامه نویسی به زبانهای C MATLAB C,گزارش پروژه کارشناسی ارشد|خرید آنلاین فایل|xtb
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

درس شبکه های اجتماعی

گزارش تحقیق کارشناسی ارشد

در رشته كامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

عنوان تحقیق :تحقیق قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

1-جدولی مطابق جدول فراوانی زیر فراھم کنید و برای کلمات مندرج در آن رتبه و فراوانی ھرکدام را از متن استخراج کرده و درستون مربوطه درج نمایید .

-2 نموداری ترسیم کنید که محور عمودی فراوانی کلمات مندرج در بالا و محور افقی بیانگر رتبه آن باشد . نمودار بدست آمده را تشریح نمایید .

1)حل به زبان متلب پرژه زیف

2)تحقیق شبیه سازی یک مرکز سرور تک سرویس دهنده

1-هدف تحقیق: در این تحقیق می خواهیم نمونه ای از رفتار یک شبیه ساز پیشامد گسسته را برسی کنیم.

2-مفروضات شبیه سازی

1-زمانهای بین دو ورود(برحسب دقیقه)عبارتند از: 0.4و1.2و0.5و1.7و0.2و1.6و0.2و1.4و1.9و...

2-زمانهای سرویس عبارتند از: 2و0.7و0.2و1.1و3.7و0.6و...

3-اتمام شبیه سازی هنگامی که تعداد 6 مشتری در صف منتظر باشند.

3)برنامه شبیه سازی بانک با استفاده از صف- حل به زبان C :

هدف: یافتن تعداد نهادهای گم شده (loss) به کل نهادهاست Ploss

مشخصات صف:

v زمانهای ورود نهادها و سرویس دهی به آنها تصادفی بوده و از توزیع نمایی تبعیت می کنند.

v تعداد سرویس دهنده یکی است.

v حداکثر ظرفیت صف ده نهاد ورودی است.

v تعداد نهادهای ورودی ده هزار تا است.

اجزای سیستم:

v رخدادها:

v متغیرها (خصیصه ها):

q نمودار توزیع نمایی بصورت زیر است: